Ο νέος κανονισμός περί καλλυντικώνΚαλλυντικά προϊόντα (από το 2013)

Από τις 11 Ιουλίου 2013 ο παρών κανονισμός αντικαθιστά την οδηγία περί καλλυντικών προϊόντων που εξασφάλιζε την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, ενώ παράλληλα διασφάλιζε υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Στόχος των διατάξεων του κανονισμού είναι η διασφάλιση της προστασίας της υγείας και η ενημέρωση των καταναλωτών, μεριμνώντας για τη σύνθεση και την επισήμανση των προϊόντων. Ο κανονισμός προβλέπει, επίσης, την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων και την απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Τα καλλυντικά προϊόντα είναι ουσίες * ή μείγματα ουσιών που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος (επιδερμίδα, τριχωτά μέρη, νύχια κ.λπ.) ή με τα δόντια και τους βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον αρωματισμό τους, τη μεταβολή της εμφάνισής τους, την προστασία τους, τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των σωματικών οσμών.

Τα προϊόντα αυτά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά εφόσον συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Εποπτεία της αγοράς

Για κάθε προϊόν που τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά πρέπει να οριστεί ένα υπεύθυνο πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα. Το πρόσωπο αυτό εγγυάται τη συμμόρφωση των προϊόντων με τους κανόνες του κανονισμού. Εξασφαλίζει κυρίως την τήρηση των απαιτήσεων σχετικά με την προστασία της υγείας, την ασφάλεια και την ενημέρωση των καταναλωτών. Διατηρεί φάκελο πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τον οποίο θέτει στη διάθεση των δημόσιων αρχών.

Για να διασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, το υπεύθυνο πρόσωπο οφείλει να μπορεί να ταυτοποιεί τους διανομείς τους οποίους εφοδιάζει με καλλυντικά προϊόντα: για χρονική διάρκεια 3 ετών μετά την ημερομηνία διάθεσης της παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος στον διανομέα. Το ίδιο ισχύει για όλους τους άλλους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός προϊόντος, το υπεύθυνο πρόσωπο λαμβάνει μέτρα για τη συμμόρφωση του προϊόντος, την απόσυρσή του από την αγορά ή την ανάκλησή του από την εταιρεία παρασκευής σε όλα τα κράτη μέλη όπου διατίθεται το προϊόν. Εάν το υπεύθυνο πρόσωπο δεν λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Εάν ένα προϊόν που πληρεί τις απαιτήσεις του κανονισμού προκαλεί ή θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, η αρμόδια εθνική αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα προσωρινά μέτρα με σκοπό να διασφαλίσει την απόσυρση, την ανάκληση ή τον περιορισμό της διάθεσης του προϊόντος αυτού στην αγορά.

Περιορισμοί για ορισμένες ουσίες

Τα παραρτήματα του κανονισμού περιλαμβάνουν έναν κατάλογο ουσιών των οποίων η χρήση στα καλλυντικά προϊόντα απαγορεύεται (παράρτημα ΙΙ) ή υπόκειται σε περιορισμούς (παράρτημα ΙΙΙ). Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση ορισμένων χρωστικών (πλην αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα IV), συντηρητικών (πλην αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα V) και φίλτρων υπεριωδών ακτίνων (πλην όσων αναφέρονται στο παράρτημα VI).

Ο κανονισμός απαγορεύει τη χρήση ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων. Επιπλέον, προβλέπει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας στην περίπτωση χρήσης νανοϋλικών στα καλλυντικά προϊόντα.

Ενημέρωση του καταναλωτή

Η επισήμανση των προϊόντων συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών. Πράγματι, οι περιέκτες ή οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλους, ευανάγνωστους και ευδιάκριτους χαρακτήρες τις εξής πληροφορίες:

 • το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου·
 • τη χώρα προέλευσης των εισαγόμενων προϊόντων·
 • το βάρος ή τον όγκο του περιεχομένου κατά τοv χρόνο της συσκευασίας·
 • την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα εφόσον είναι αποθηκευμένα σε κατάλληλες συνθήκες·
 • τις προφυλάξεις κατά τη χρήση, μεταξύ άλλων για τα καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση·
 • τον αριθμό της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του καλλυντικού προϊόντος·
 • τον κατάλογο συστατικών, δηλαδή οποιαδήποτε ουσία ή μείγμα που χρησιμοποιείται σκόπιμα στο καλλυντικό προϊόν κατά τη διαδικασία παρασκευής.

Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες οι πληροφορίες καθορίζεται από το κράτος μέλος όπου διατίθεται το προϊόν στον τελικό καταναλωτή.

Δοκιμές σε ζώα

Οι δοκιμές σε ζώα πρέπει να αντικατασταθούν από εναλλακτικές μεθόδους. Ο κανονισμός απαγορεύει την πραγματοποίηση δοκιμών σε ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για:

 • τελικά προϊόντα·
 • συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών.

Ο κανονισμός απαγορεύει, επίσης, την τοποθέτηση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • προϊόντων η τελική σύνθεση των οποίων έχει αποτελέσει αντικείμενο δοκιμών σε ζώα·
 • προϊόντων που περιέχουν συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δοκιμών σε ζώα.

Μια παρέκκλιση στην απαγόρευση τοποθέτησης στην αγορά ισχύει μέχρι την 11η Μαρτίου 2013 για τον έλεγχο της τοξικότητας των ουσιών που λαμβάνονται σε επαναλαμβανόμενες δόσεις, τις συνέπειες ορισμένων ουσιών στην αναπαραγωγή και για τη μελέτη της τοξικοκινητικής * των προϊόντων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να χορηγήσει παρέκκλιση μετά από διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ), εάν προκύπτουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με κάποιο ευρέως χρησιμοποιούμενο συστατικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Επιτροπή

Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για τα καλλυντικά προϊόντα (DE) (EN) (FR).

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ λόγω των πολλών τροποποιήσεων που είχε υποστεί, αλλά και των νέων τροποποιήσεων που έπρεπε να γίνουν.

Ο νέος κανονισμός θα ισχύει από το 2013, ωστόσο ορισμένες από τις διατάξεις του τίθενται ήδη σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2010. Πρόκειται για διατάξεις που αφορούν τις καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες (ΚΜΤ).